Sylabus predmetu A15-0003-I - Diplomová prax (FAPZ - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0003-I
Názov predmetu:
Diplomová prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
agroekológia - inžiniersky (povinný), 4. semester
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 4. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie praxe v stanovenom rozsahu.
Výsledky vzdelávania:
Študent aplikuje metodické postupy pri získavaní, spracovaní a vyhotovení podkladov svojej diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Študent absolvuje diplomovú prax na pracovisku, ktoré vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent získava materiál a informácie o študovanej téme a aplikuje metodické postupy. Výsledky získané pri príprave diplomovej práce študent konzultuje so školiteľom a využije ich pri spracovaní diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 821

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019
Schválil: Ing. Ján Gažo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 06. 02. 2019.

Typ výstupu: