Sylabus předmětu T15-0004-B - Seminár k bakalárskej práci (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0004-B
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Stupeň štúdia:
1.
Garant: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát TF (TF)
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 13 hodín
Individuálna práca 13 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie s vedúcim záverečnej práce.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu ja naučiť študentov pracovať s odbornou literatúrou, dodržiavať Smernicu o záverečných a habilitačných prácach. Pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady vedúceho záverečnej práce. Absolvent predmetu porozumie štruktúre záverečnej práce, technike a etike citovania pri preberaní informácií.
Vzdelávacie výsledky: absolvent predmetu dokáže využiť získané poznatky pri vypracovávaní bakalárskej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Usmerňovanie spracovania bakálarskej práce, konzultácie, práce s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, merania a vypracovanie grafickej časti bakalárskej práce pod vedením vedúceho bakalárskej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim záverečnej práce
Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 432

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (skúšajúci)
Ing. František Adamovský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Milada Balková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Rastislav Bernát, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marián Bujna, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľubomír Bureš (skúšajúci)
Ing. Ján Csillag, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Čičo, CSc. (skúšajúci)
Ing. Róbert Drlička, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (skúšajúci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Holota, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Martin Kotus, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vlastimil Malý, PhD. (skúšajúci)
Ing. Rastislav Mikuš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Ján Novák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Olejár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (skúšajúci)
Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (skúšajúci)
Ing. Pavel Polák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Prístavka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tímea Szabóová, PhD. (skúšajúci)
Ing. František Tóth, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ladislav Tóth, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (skúšajúci)
Ing. Zoltán Záležák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 3. 12. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 12. 2018.

Typ výstupu: