Sylabus predmetu T15-0047-I - Programovanie 1 (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Oboznámenie sa s prostredím aplikácie MS Visual Studio C# 2010 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Údajové typy jazyka C#
b.Cvičenie: Práca a editovanie parametrov (Label, Button, Textbox) + programový prístup k ich vlastnostiam.

2.Oboznámenie sa so základnými komponentmi aplikácie MS Visual Studio C# 2010 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Operátory a ich priorita
b.Cvičenie: Práca a editovanie parametrov (Checkbox, Timer, NumericUpDown, RadioButton, ComboBox) + programový prístup k ich vlastnostiam.

3.Aplikácia vetvenia (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vetvenie pomocou "if", "if else" a "switch -- case"
b.Cvičenie: Vytvorenie a používanie hlavného menu, udalosti komponent, praktické používanie viacnásobných vetvení

4.Aplikácia cyklov (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Cykly v jazyku C
b.Cvičenie: Tvorba aplikácií s cyklami za účelom pochopenia nutnosti ich použitia s ozrejmením výberu správneho cyklu na praktických aplikáciách

5.Práca s textovým súborom (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Údajové polia a štruktúry
b.Cvičenie: Vytvorenie textového editora so základnými funkciami a s využitím dialógov z podpory MS Windows .NET 4, použitie funkcií knižnice System.IO

6.Práca s grafikou (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Konštruktory, deštruktory, triedy
b.Cvičenie: Vytvorenie grafického editora so základnými funkciami, import a export súborov vo formáte *.jpg, *.bmp a editácia ich parametrov

7.Práca s údajmi pomocou komponenty DataSet a vizualizácia štruktúrovaných údajov (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Metódy
b.Cvičenie: Vytvorenie aplikácie na spracovanie údajov prostredníctvom tabuľky s ukladaním a čítaním súboru formátu *.xml

8.Grafické vyhodnocovanie údajov (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vlastnosti komponenty Chart (Microsoft .NET 4)
b.Cvičenie: Vykresľovanie grafov prostredníctvom komponenty Chart

9.ContextStripMenu a typy formulárov (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vlastnosti, udalosti a ich editácia ContextStripMenu
b.Cvičenie: Použitie ContextStripMenu v predchádzajúcich aplikáciách

10.Práca na individuálnom projekte (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov
b.Cvičenie: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov

11.Práca na individuálnom projekte (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov
b.Cvičenie: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov

12.Práca na individuálnom projekte (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov
b.Cvičenie: Konzultácia problémových oblastí riešenia zadaných projektov

13.Kontrola záverečných projektov (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: