Sylabus predmetu T15-0047-I - Programovanie 1 (TF - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0047-I
Názov predmetu: Programovanie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečný test za 60 bodov.
Na získanie zápočtu je potrebných najmenej na 64bodov.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zdokonaliť študentov v práci s počítačom a jeho programovým vybavením, predovšetkým však oboznámiť sa s vývojovým prostredím MS Visual Studio 2010 a programovacím jazykom C#. Študent bude vedieť pracovať s komponentami, poliami a štruktúrami.Absolvent predmetu porozumie syntax syntax jazyka C#, dokáže riešiť praktické úlohy vyžadujúce použitie objektovo orientovaného programovania, dokáže aplikovať poznatky z MS .NET, dokáže analyzovať definovaný problém z oblasti programovania a dokáže identifikovať zakázané stavy v programe.
Stručná osnova predmetu:
Základné komponenty aplikácie MS Visual Studio C# 2010. Aplikácia vetvenia. Aplikácia cyklov. Práca s textovým súborom. Práca s grafikou. Vytvorenie grafického editora so základnými funkciami, import a export súborov vo formáte *.jpg, *.bmp a editácia ich parametrov. Práca s údajmi pomocou komponenty DataSet a vizualizácia štruktúrovaných údajov. Grafické vyhodnocovanie údajov. Tlačové komponenty. ContextStripMenu a typy formulárov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBÝ, D. Programovanie v jazyku C a Keil C51: učebný text na CD. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), ISBN 978-80-552-0219-8.

Odporúčaná:
Microsoft Visual C# 2008 krok za krokem, 2008, John Sharp, Computer press, a. s., 2008, Brno, ISBN 978-80-251-2027-9
Microsoft Visual C# 2010 krok za krokem, John Sharp, Computer press, a. s., Brno

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 176

ZFX
94,9 %5,1 %
Vyučujúci : doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marián Kišev (cvičiaci)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Rastislav Srnánek (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 08. 2018.

Typ výstupu: