Course syllabus Z15-0008-B - Agrohydrológia (FZKI - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0008-B
Názov predmetu: Agrohydrológia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 84 hodín

Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, praktické programy

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy spojené s existenciou vody v poľnohospodárskej krajine a s jej efektívnym, bezpečným a trvalo udržateľným využívaním.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza a kvantifikácia pohybu vody v poľnohospodársky využívanej krajine, s dôrazom na štúdium pohybu vody v systéme pôda- rastlina- atmosféra a na využiteľnosť vody rastlinami. Hydrologická bilancia povrchu pôdy a koreňovej zóny pôdneho profilu. Základné inžinierske výpočty a postupy pre praktickú aplikáciu zísakných poznatkov pri riešení hospodárenia s vodou a ochrany životného prostredia, tzv. manažment vody v poľnohospodársky využívanej krajine. Základy modelovania pohybu vody a živín v profile.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Agrohydrológia. 3rd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-8069-141-X.
ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 4th vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-669-1.

Odporúčaná:
Antal, J. - Fídler, J. a kol.: Poľnohospodárske meliorácie (vysokoškolská učebnica), Príroda
Antal, J.: Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie II (návody na cvičenia), Príroda Bratislava, 1995
Antal, J., Špánik, F. a kol.: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny . Vyd. SPU NItra, 1999, 250 s. :

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 299

ABCDEFX
21,1 %17,7 %16,1 %21,1 %18,1 %5,9 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Type of output: