Sylabus predmetu Z15-0008-B - Agrohydrológia (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Agrohydrológia - základné pojmy. Objemovo - hmotnostné vzťahy v pôde
b.
Cvičenie: Objemovo - hmotnostné vzťahy v pôde Cieľom cvičenia je praktická ukážka výpočtov zameraných na vzťahy medzi jednotlivými fázami pôdy.

2.
2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy (vlhkosť pôdy, hydraulická vodivosť pôdy,...)
b.Cvičenie: Pôdna voda - vyjadrenie množstva vody v pôde Cieľom cvičenia je naučiť študenta používať vzťahy na výpočet obsahu vody v pôdnom profile.

3.
3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Potenciál pôdnej vody - pojem, význam, určovanie...
b.
Cvičenie: Potenciál pôdnej vody Cieľom cvičenia je naučiť študenta stanoviť gravitačný potenciál pôdnej vody, tlakový potenciál pôdnej vody jak výpočtom tak aj meraním a celkový potenciál pôdnej vody.

4.4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Hydrolimity - pojem, význam, určovanie
b.
Cvičenie: Hydrolimity Cieľom cvičenia sú praktické výpočty zamerané na pochopenie : - hraníc medzi jednotlivými kategóriami vody - hraníc rôznej pohyblivosti pôdnej vody - hraníc rôznej prístupnosti pôdnej vody pre rastliny.

5.5. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Pohyb pôdnej vody. Prístupnosť pôdnej vody pre rastliny
b.
Cvičenie: Pohyb pôdnej vody Cieľom cvičenia je výpočet hodnoty rýchlosti prietoku vody cez pôdny profil v nasýtenom aj nenasýtenom pôdnom profile. Určenie nasýtenej aj nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy a skutočnej (pórovej) rýchlosti pohybu vody v pôde.

6.
6. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Infiltračná krivka pôdy - pojem, význam, určovanie,...
b.
Cvičenie: Infiltrácia Cieľom cvičenia je spracovanie nameraných podkladov z infiltračného pokusu vsakovania vody do pôdy a v grafickej forme zostrojiť kumulatívnu a vsakovaciu krivku skúmanej pôdy.

7.
7. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Výpar - pojem, význam, určovanie...
b.
Cvičenie: Tvorba kaluží + Priebežný test Cieľom cvičenia sú praktické výpočty zamerané na určenie času výtopy t.j. vytvorenia kaluže na povrchu pôdy pri danej intenzite dažďa.

8.8. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Evapotranspirácia - pojem, význam, určovanie
b.Cvičenie: Výpar Cieľom cvičenia je výpočet hodnoty evapotranspirácie za dané časové obdobie.

9.
9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Zrážky - pojem, význam, určovanie,...
b.Cvičenie: Návrhové dažde Cieľom cvičenia sú praktické výpočty potrebné pre určenie intenzity návrhového dažďa, výdatnosti návrhového dažďa a doby trvania návrhového dažďa.

10.10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Hydrologická bilancia povodia, povrchu pôdy a pôdneho profilu
b.
Cvičenie: Hydrologická bilancia povrchu pôdy Cieľom cvičenia je výpočet bilancie časti svahu , celého svahu a bilancie vodnej nádrže.

11.
11. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Odtok zrážkovej vody - pojem, význam,...
b.Cvičenie: Povrchový odtok zrážkovej vody Cieľom cvičenia je výpočet výšky a objemu povrchového odtoku zo zadaného povodia pomocou CN-metódy, výpočet hodnoty objemového odtokového súčiniteľa povrchového odtoku.

12.
12. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Povrchový odtok zrážkovej vody - pojem, význam, charakteristiky,...
b.
Cvičenie: Hydrologická bilancia pôdneho profilu Cieľom cvičenia je výpočet zmeny zásoby pôdnej vody v pôdnom profile za určité časové obdobie, výpočet výšky infiltrovanej vody do pôdy a výšky priesaku vody do podzemnej vody.

13.
13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Management povrchovej vody
b.
Cvičenie: Manažment vody v poľnohospodárskej krajine Cieľom cvičenia je výpočet hodnoty koeficientu atmosferických zrážok pre pestovanú plodinu, výpočet hrúbky prevlaženej vrstvy pôdy a určenie veľkosti optimálnej závlahovej dávky.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: