Sylabus předmětu Z15-0008-B - Agrohydrológia (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0008-B
Názov predmetu:
Agrohydrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, praktické programy

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy spojené s existenciou vody v poľnohospodárskej krajine a s jej efektívnym, bezpečným a trvalo udržateľným využívaním.
Stručná osnova predmetu:
Analýza a kvantifikácia pohybu vody v poľnohospodársky využívanej krajine, s dôrazom na štúdium pohybu vody v systéme pôda- rastlina- atmosféra a na využiteľnosť vody rastlinami. Hydrologická bilancia povrchu pôdy a koreňovej zóny pôdneho profilu. Základné inžinierske výpočty a postupy pre praktickú aplikáciu zísakných poznatkov pri riešení hospodárenia s vodou a ochrany životného prostredia, tzv. manažment vody v poľnohospodársky využívanej krajine. Základy modelovania pohybu vody a živín v profile.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Agrohydrológia. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-8069-141-X.
ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-669-1.

Odporúčaná:
Antal, J. - Fídler, J. a kol.: Poľnohospodárske meliorácie (vysokoškolská učebnica), Príroda
Antal, J.: Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie II (návody na cvičenia), Príroda Bratislava, 1995
Antal, J., Špánik, F. a kol.: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny . Vyd. SPU NItra, 1999, 250 s. :

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 383

A
B
C
DE
FX
19,1 %
17,0 %
17,2 %
21,9 %
19,3 %
5,5 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: