Sylabus predmetu PHD_P125_N - Dizertačný projekt I (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P125_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt I
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): individuálna vedecká práca (156 hodín za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov získaných riešením vedeckej časti doktorandského štúdia alebo počas študijného pobytu v zahraničí formou prednášky na vedeckom seminári alebo na študentskej vedeckej konferencii. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent pri príprave prezentácie formou prednášky na vedeckej konferencii získa skúsenosti ako prezentovať a obhajovať výsledky. Osvojí si pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite.
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: