Sylabus predmetu PHD_P014 - Endokrinológia reprodukcie zvierat (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_P014
Názov predmetu:
Endokrinológia reprodukcie zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť znalosti o produkcii, sekrécii a transporte hormónov, o regulačných mechanizmoch biologických systémov a o možných signálnych dráhach regulovaných exogénnymi a endogénnymi látkami so zameraním na reprodukciu a oblasti praktického využitia hormónov v biológii, poľnohospodárstve a medicíne.

Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný pochopiť extracelulárne a intracelulárne regulačné mechanizmy biologických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o účinkoch hormónov a rôznych faktorov ovplyvňujúce reprodukciu zvierat. Identifikácia endokrinných a intracelulárnych regulátorov reprodukčného systému má význam pre zdravie a plodnosť živočíchov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JAVORKA, K.2001. Lekárska fyziológia. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 678 s.
KREZE, A., LANGER, P., KLIMEŠ, I., LICHARDUS, B. 1993. Praktická endokrinológia. Bratislava: SAP, 549 s., ISBN 80-85665-17-4
STÁRKA, L. et al. 2007. Pokroky v endokrinológii. MAXDORF: Praha, 785 s., ISBN 978-80-7345-129-5
STÁRKA, L., ZAMRAZIL, V. et al. 1997. Základy klinické endokrinologie. MAXDORF: Praha, 378 s., ISBN 80-7345-066-6
• KOLESAROVA, A., CAPCAROVA, M., ROYCHOUDHURY, S. 2010. Metal induced ovarian signaling. Nitra : Slovak Agricultural University, 135 p., ISBN 978-80-552-0456-7.
• SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
• SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.
• SIROTKIN. A.V. 2010. Regulators of ovarian functions. Nova Science Publishers Inc. New York. 183 p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
19. 1. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: