Course syllabus PHD_P075 - Experimentálna práca (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P075
Názov predmetu:
Experimentálna práca
Stupeň štúdia:
3.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna práca 260 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikácia.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Vedecká časť doktorandského štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Experimenty potrebné na splnenie vedeckých cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 441

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2018.

Type of output: