Sylabus predmetu PHD_P007_N - Fenogenetika (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P007_N
Názov predmetu: Fenogenetika
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prezenčná 1/0 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne)
prezenčná 13/0 (počet hodín prednášok za semester/počet hodín cvičení za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov fenogenetiky a ich uplatnenie vo vedeckej práci orientovanej na poznanie činnosti génov v procese ontogenetického vývoja organizmu do jeho konečného sformovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Gén, Diskrétnosť genómu, Fen, Fenogenéza, Fenodevianty, Fenokopie, Efektory, Pôsobenie v ontogenéze, Históny a histonové bielkoviny, Determinácia, Diferenciácia, Mikroevolúcia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Křeček Jiří: Jedinec: Gen - Prostředí - Vývoj, Academia, Praha, 2007
Markert, C. L. (2000): Developmental Genetics, Academic Press, N. York
Všetky dostupné zdroje vedeckej literatúry a publikované poznatky v masmédiách.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: