Sylabus predmetu PHD_P074 - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P074
Názov predmetu: Metodika dizertačnej práce
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna práca 520 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (20 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Popis metód a postupov, potrebných pre vyriešenie témy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš obsahujúca poznatky o metódach, ktoré budú použité pri riešení dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
19. 1. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: