Sylabus predmetu PHD_P074 - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P074
Názov predmetu: Metodika dizertačnej práce
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Individuálna práca 520 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (20 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Popis metód a postupov, potrebných pre vyriešenie témy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš obsahujúca poznatky o metódach, ktoré budú použité pri riešení dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: