Sylabus predmetu PHD_P074 - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Literárna rešerš obsahujúca poznatky o metódach, ktoré budú použité pri riešení dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: