Sylabus predmetu PHD_P074 - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P074
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
20
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca.
Výsledky vzdelávania:
Popis metód a postupov, potrebných pre vyriešenie témy dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš obsahujúca poznatky o metódach, ktoré budú použité pri riešení dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: