Sylabus predmetu PHD_P082 - Pedagogická činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P082
Názov predmetu:
Pedagogická činnosť
Stupeň štúdia:
3.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/4 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Individuálna práca 130 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hospitácia.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Pedagogická práca.
 
Stručná osnova predmetu:
Pedagogická práca.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 296

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (skúšajúci)
Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Andrea Hricová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Libantová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2018.

Typ výstupu: