Sylabus předmětu PHD_P076 - Publikačná činnosť (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P076
Názov predmetu: Publikačná činnosť
Stupeň štúdia: 3.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna práca 260 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikácie.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Publikačná činnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Publikačná činnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 483

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (skúšajúci)
Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Andrea Hricová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Libantová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2018.

Typ výstupu: