Sylabus předmětu PHD_U026 - Metodika dizertačnej práce (FEŠRR - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
PHD_U026
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Belajová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
7. 9. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 09. 2018.

Typ výstupu: