Sylabus predmetu PHD_Z301 - Záverečná skúška (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z301
Názov predmetu: Záverečná skúška
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FZKI (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, externá distančná
Ukončenie a kredity: štátna doktorandská skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

PN
98,7 %1,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 30. 01. 2019.

Typ výstupu: