Sylabus predmetu PHD_Z301 - Záverečná skúška (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z301
Názov predmetu:
Záverečná skúška
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát FZKI (FZKI)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, externá distančná
Ukončenie a kredity:
štátna doktorandská skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 30. 01. 2019.

Typ výstupu: