Course syllabus PHD_M055_N - Skúšanie dopravných a manipulačných strojov (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M055_N
Názov predmetu: Skúšanie dopravných a manipulačných strojov
Stupeň štúdia: 3.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Odporúčaný semester: dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým poznatkom o vývojových a exploatačných skúškach manipulačnej a dopravnej techniky. Je schopný merať a hodnotiť základné parametre agregátov manipulačnej a dopravnej techniky. Oboznámi sa s prípravou laboratórnych a prevádzkových meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
Účel laboratórnych a prevádzkových meraní. Meranie jednotlivých agregátov environmentálnej, dopravnej a manipulačnej techniky za statických a dynamických zaťažovacích charakteristík. Exploatačné merania. Meranie ekologických ukazovateľov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DRABANT,Š. - TKÁČ,Z. - PETRANSKÝ,I. a kol.: Meranie a skúšanie hydrostatických prvkov a systémov. Nitra: VES SPU, 2008, 263 s.
IVANTYŠYN, J. - IVANTYŠYNOVÁ, M.: Hydrostatic pumps and Motors. New Delhi: Akademia Books International, 2001.
MÁLIK,L. - KUČERA,Ľ.: Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilina: ŽU EDIS, 1999.
Odborné a vedecké časopisy.
PETRANSKÝ,I.-DRABANT,Š.-POKORNÝ,K.: Skúšobné stavy so simulátormi záťaže mobilných energetických prostriedkov. Monografia. Praha: ČZU, 2001, 116 s.
Zborníky z konferencií.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 11. 12. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 11. 12. 2018.

Type of output: