Sylabus předmětu PHD_M023 - Dizertačná práca (TF - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M023
Názov predmetu: Dizertačná práca
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát TF (TF)
Odporúčaný semester: dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 4. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 4. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (40 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Čičo, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (skúšajúci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Pršan, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (skúšajúci)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: