Sylabus predmetu P15-0036-I - Patofyziológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0036-I
Názov predmetu: Patofyziológia živočíchov
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 45 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 10 hodín
individuálna práca 49 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (vo vzťahu k zameraniu práce) - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.Semestrálna práca a prezentácia
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie štrukturálnym a funkčným zmenám buniek, tkanív a orgánov pri pôsobení rozličných patologických príčin. Absolvent predmetu porozumie základným princípom patológie najmä všeobecnej patológie buniek, tkanív a vybraných orgánov.
 
Stručná osnova predmetu:
Patológia je náuka o chorobe. V predmete sa prihliada k funkčným zmenám a ich podkladu. Sledovanie funkčných zmien pri ochoreniach sa opisuje v klinickej a experimentálnej fyziológii a tvarové zmeny dopĺňa patologická morfológia. Po počiatočných všeobecných procesoch prebiehajúcich na úrovni buniek a tkanív nasleduje opis najbežnejších alterácií jednotlivých orgánových sústav.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bednař, B., Vaněček, R.: Úvod do patologie. Praha : SZN, 1964.
https://sites.google.com/site/massanyip/patofyziologia
Rejthar, A., Vojtěšek, B.: Obecní patologie nádorového rústu. Praha : Grada, 2000.
Silbernagel, S., Lang., F.: Atlas patofyziológie člověka. Praha : Grada, 2000.
Yin, X. M., Dong, Z.: Essentials of Apoptosis. Humana Press, 2003. Zendulka, M, Groch, L., Pivník, L.: Atlas veterinární patologické anatomie. Praha : SZN, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
91,3 %5,0 %3,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: