Sylabus predmetu P15-0036-I - Patofyziológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Patológia je náuka o chorobe. V predmete sa prihliada k funkčným zmenám a ich podkladu. Sledovanie funkčných zmien pri ochoreniach sa opisuje v klinickej a experimentálnej fyziológii a tvarové zmeny dopĺňa patologická morfológia. Po počiatočných všeobecných procesoch prebiehajúcich na úrovni buniek a tkanív nasleduje opis najbežnejších alterácií jednotlivých orgánových sústav.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: