Sylabus predmetu P15-0038-I - Toxikológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0038-I
Názov predmetu:
Toxikológia živočíchov
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): 2/2(počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne), denná prezenčná a externá prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet prináša informácie ohľadom účinku toxických látok na jednotlivé orgánové systémy. V predmete sa opisujú štrukturálne a funkčné zmeny jednotlivých orgánov podľa mechanizmu účinku a cieľov pôsobenia. Študent porozumie všeobecným princípom toxického účinku na živočíšne systémy. Absolvent predmetu získa základné poznatky identifikácie, symptomatológie a prevencie najznámejších toxikantov.
 
Stručná osnova predmetu:
Toxikológia je multidisciplinárna veda, stojaca na okraji niekoľkých oblastí najmä chémie a medicíny. Predmet sa zameriava na skúmanie negatívneho vplyvu chemických zlúčenín na živé organizmy. Je blízko príbuzná s farmakológiou. Toxikológia sa zaoberá bezprostredným vplyvom zlúčeniny na organizmus. Opisuje sa toxicita, mutagenita, kancerogenita, teratogenita a podobne. Všeobecná časť toxikológie pojednáva o vzťahoch medzi chemickou látkou a jej toxickým účinkom na živý organizmus. Má veľa spoločného so všeobecnou farmakológiou, pretože rozdiel medzi toxickým a farmakologickým účinkom je v mnohých prípadoch iba kvantitatívny. Jed a liek od seba odlišuje iba dávka.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Curtis D. Klaassen, McGraw Hill Professional, 2001 - 1236 str.
MASSÁNYI, P. -- CIGÁNKOVÁ, V. -- TOMAN, R. Reprodukčná toxikológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 144 s. ISBN 80-7137-641-8.
Piskáč, Kačmár: Veterinárna toxikológia, 1985
Toman, R. a kol.: Toxikológia potravín. Nitra : SPU, 2003, 116 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A
B
C
D
E
FX
57,7 %
18,3 %
12,7 %
2,8 %
8,5 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: