Sylabus předmětu P15-0038-I - Toxikológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0038-I
Názov predmetu: Toxikológia živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet prináša informácie ohľadom účinku toxických látok na jednotlivé orgánové systémy. V predmete sa opisujú štrukturálne a funkčné zmeny jednotlivých orgánov podľa mechanizmu účinku a cieľov pôsobenia. Študent porozumie všeobecným princípom toxického účinku na živočíšne systémy. Absolvent predmetu získa základné poznatky identifikácie, symptomatológie a prevencie najznámejších toxikantov.
Stručná osnova predmetu:
Toxikológia je multidisciplinárna veda, stojaca na okraji niekoľkých oblastí najmä chémie a medicíny. Predmet sa zameriava na skúmanie negatívneho vplyvu chemických zlúčenín na živé organizmy. Je blízko príbuzná s farmakológiou. Toxikológia sa zaoberá bezprostredným vplyvom zlúčeniny na organizmus. Opisuje sa toxicita, mutagenita, kancerogenita, teratogenita a podobne. Všeobecná časť toxikológie pojednáva o vzťahoch medzi chemickou látkou a jej toxickým účinkom na živý organizmus. Má veľa spoločného so všeobecnou farmakológiou, pretože rozdiel medzi toxickým a farmakologickým účinkom je v mnohých prípadoch iba kvantitatívny. Jed a liek od seba odlišuje iba dávka.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Curtis D. Klaassen, McGraw Hill Professional, 2001 - 1236 str.
MASSÁNYI, P. -- CIGÁNKOVÁ, V. -- TOMAN, R. Reprodukčná toxikológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 144 s. ISBN 80-7137-641-8.
Piskáč, Kačmár: Veterinárna toxikológia, 1985
Toman, R. a kol.: Toxikológia potravín. Nitra : SPU, 2003, 116 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

ABCDEFX
58,2 %20,0 %12,7 %0 %9,1 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: