Sylabus předmětu P15-0093-B - Organická chémia (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0093-B
Názov predmetu:
Organická chémia
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/26 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
Individuálna práca 96 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné testy (10, 10, 20 bodov) a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie štruktúre, vlastnostiam a reakciám biologicky významných organických zlúčenín.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v ďalších predmetoch počas štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťami biologicky významných organických zlúčenín a intenzifikačné faktory v poľnohospodárskej praxi: karboxylové kyseliny a ich redukčné produkty, dusíkaté a sírne organické zlúčeniny, sacharidy, bielkoviny, lipidy a ďalšie zložky rastlinných a živočíšnych organizmov: alkaloidy, triesloviny, terpény, prírodné antioxidanty a suroviny používané v praxi - detergenty, polyméry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TOMÁŠ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- TIMORACKÁ, M. -- TREBICHALSKÝ, P. Organická chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 222 s. ISBN 978-80-552-1171-8.
TOMÁŠ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- TIMORACKÁ, M. -- TREBICHALSKÝ, P. Organická chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 220 s. ISBN 978-80-552-0756-8.
TOMÁŠ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- TIMORACKÁ, M. Laboratórne postupy z organickej chémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 69 s. ISBN 978-80-552-0340-9.

Odporúčaná:
HUDEC, J. -- TÓTH, J. -- TOMÁŠ, J. -- HEGEDÜSOVÁ, A. Organická chémia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 251 s. ISBN 80-7137-975-1.
DEVÍNSKY, F. -- ĎURINDA, J. -- LACKO, I. Organická chémia per farmaceutov. Martin : Osveta, 2001. 750 s. ISBN 80-8063-056-9
FIKR, J. - KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 3. vydání. Olomouc : Rubico, 2013, 243 s. ISBN 978-80-7346-088-4
TOMÁŠ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- TIMORACKÁ, M. -- TREBICHALSKÝ, P. Organická chémia. 2. nezmenené vydanie, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1644-7.
TOMÁŠ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- TIMORACKÁ, M. Laboratórne postupy z organickej chémie. 3. nezmenené vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1791-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 825

A
B
CDE
FX
5,5 %
5,6 %
12,5 %
14,8 %48,4 %
13,2 %
Vyučujúci :
Ing. Július Árvay, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ján Kovarovič, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: