Course syllabus P15-0093-B - Organická chémia (FBP - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Názvoslovné princípy organických zlúčenín.
b.
Cvičenie: a) Úvodné oboznámenie študentov s osnovou výučby predmetu a podmienkami udelenia zápočtu: b) Bezpečnosť pri práci s organickými zlúčeninami v chemickom laboratóriu (podpis protokolu z tejto informácie). c) Názvoslovie organických zlúčenín - charakteristické skupiny v substitučnom názvosloví. Skupinové názvy, charakteristické skupiny používané ako predpony.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Väzby v organických zlúčeninách (kovalentná väzba, iónová väzba, vodíková väzba; normálna a mimoriadna väzbovosť). Štruktúrna teória. Polarita, polarizovateľnosť, indukčný a mezomérny efekt.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Hydroxyderiváty. 2. Laboratórne cvičenie: Alkoholy, fenoly: dôkaz kyslých vlastností alkoholov; oxidácia metanolu (etanolu) do I. a II. stupňa; sekundárne alkoholy - oxidácia izopropylalkoholu do I. stupňa. Fenoly - dôkaz kyslých vlastností fenolov. Farebné reakcie viacsýtnych fenolov s FeCl3.Dôkaz redukčných vlastností viacsýtnych fenolov - Tollensovým a Fehlingovým skúmadlom.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Klasifikácia reakcií organických zlúčenín. Systematika organických látok so zameraním na biologicky významné zlúčeniny. Aromatické uhľovodíky. Hydroxyderiváty.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Karbonylové zlúčeniny. 2. Laboratórne cvičenie: Karbonylové zlúčeniny; dôkaz formaldehydu s Tollensovým a Fehlingovým skúmadlom. Reakcia formaldehydu s močovinou (kondenzačná reakcia). Ketóny - dôkaz acetónu jodoformovou reakciou a nitroprusidom sodným. Oxidácia acetónu.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Organické zlúčeniny síry. Tioly, tiofenoly, sulfidy, sulfónové kyseliny a ich soli. Organické zlúčeniny dusíka. Amíny, aminoalkoholy, nitrozlúčeniny, diazíny.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Precvičovanie zápisu reakcií organických zlúčenín. 2. Laboratórne cvičenie: Dôkaz redukčných vlastností kyseliny mravčej (s Tollensovým alebo Fehlingovým skúmadlom); dôkaz kyseliny octovej s FeCl3; tepelný rozklad kyseliny šťaveľovej; príprava octanu olovnatého a hydrolýza soli.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Karbonylové zlúčeniny (aldehydy, ketóny, chinóny).
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Karboxylové kyseliny a funkčné deriváty karboxylových kyselín. 2. Laboratórne cvičenie: Titračné stanovenie neznámej vzorky dikarboxylovej a trikarboxylovej kyseliny. Oxidácia kyseliny mliečnej s KMnO4; dôkaz kyseliny mliečnej Uffelmanovou reakciou. Dôkaz kyseliny citrónovej; dekarboxylácia kyseliny salicylovej; dôkaz kyseliny vínnej s rezorcinolom alebo pyrogalolom.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Karboxylové kyseliny (monokarboxylové, dikarboxylové, aromatické kyseliny). Funkčné deriváty karboxylových kyselín.
b.Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Heterocyklické zlúčeniny. 2. I. čiastková písomná skúška - názvoslovie organických zlúčenín (20 otázok a 0,5 b) - zápis základných druhov organických rovnicami (5 otázok a 2 b)

7.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Substitučné deriváty karboxylových kyselín (halogénkyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny)
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Substitučné deriváty karboxylových kyselín. 2. Laboratórne cvičenie: Stanovenie molekulovej hmotnosti dikarboxylovej a trikarboxylovej kyseliny.

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Heterocyklické zlúčeniny - základ prírodných zlúčenín.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Deriváty kyseliny uhličitej. Organické zlúčeniny dusíka a síry. 2. Laboratórne cvičenie: Hydrolýza močoviny; dôkaz zásaditých vlastností močoviny s minerálnymi kyselinami; dôkaz močoviny formaldehydovou reakciou. Močovinoformaldehydové živice.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Deriváty kyseliny uhličitej. Alkaloidy.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Sacharidy - monosacharidy. 2. Laboratórne cvičenie: Dôkaz redukčných vlastností monosacharidov a oligosacharidov (glukózy, fruktózy, maltózy, laktózy, sacharózy) s Tollensovým a Fehlingovým skúmadlom. Farebné reakcie monosacharidov - Molischova a Selivanova reakcia.

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Sacharidy (monosacharidy, deriváty monosacharidov). Oligosacharidy. Polysacharidy.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Sacharidy - oligosacharidy, polysacharidy. 2. II. čiastková písomná skúška - teoretická časť včítane heterocyklických zlúčenín (s. 7 - 122; 10 otázok a 1 b)

11.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Lipidy (jednoduché a zložené lipidy). Mydlá. Vosky.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Precvičovanie stereoizomérie. 2. Laboratórne cvičenie: Polarimetrické stanovenie optickej otáčavosti glukózy, hydrolýza sacharózy - sledovanie polarimetricky a dôkaz redukujúcich vlastností monosacharidov v hydrolyzáte. Hydrolýza škrobu, dôkaz dextrínov Lugolovým roztokom a redukujúcich sacharidov po neutralizácii hydrolyzátu. Hydrolýza celulózy. Dôkaz lignínu.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Proteinogénne aminokyseliny. Väzby aminokyselín. Bielkoviny. Nukleové kyseliny.
b.
Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Jednoduché a zložené lipidy. 2. Laboratórne cvičenie: Hydrolýza tukov v kyslom a zásaditom prostredí. Tukové konštanty - stanovenie čísla kyslosti. Príprava mydla - zmydelnenie tuku s NaOH. Dôkaz emulgačných vlastností mydla. Izolácia vyšších karboxylových kyselín. Oxidácia nenasýtených väzieb v tuku.

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vitamíny.
b.Cvičenie: 1. Teoretický seminár: Bielkoviny, proteíny, proteidy. Názvoslovie aminokyselín. 2. Laboratórne cvičenie: Hydrolýza bielkovín a dôkaz aminokyselín ninhydrínom. Reverzibilné zrážanie bielkovín - etanolom, acetónom a neutrálnymi soľami. Irreverzibilné zrážanie bielkovín - teplom, minerálnymi kyselinami a soľami ťažkých kovov. Farebné reakcie bielkovín -Biuretova, Xantoproteínová a Millonova reakcia. Dôkaz síry v bielkovinách. Zápis tvorby di- a tripeptidu rovnicami.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Type of output: