Sylabus predmetu P15-0131-B - Ekofyziológia živočíchov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0131-B
Názov predmetu: Ekofyziológia živočíchov
Stupeň štúdia:
1.
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
2/1 (počet hodín prednášok/počet hodín cvičení týždenne), denná prezenčná a externá prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a prezentácia projektu - 40 bodov, záverečná skúška - 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.


 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu – je poskytnúť znalosti o exogénnych a endogénnych faktoroch, ktoré modifikujú fyziologický stav organizmu so zameraním sa na stresové a adaptačné mechanizmy živočíchov a človeka. V životnom prostredí sa nachádzajú kontaminanty, ktoré majú negatívny vplyv na fyziologické funkcie organizmu. Na druhej strane bioaktívne substancie môžu byť významné v prevencii fyziologických alterácií vrátane nádorových ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Bunkový stres vyvolaný toxínmi môže byť príčinou porúch bunkových cyklov, ktoré sú zodpovedné za nekontrolovateľné delenie, diferenciáciu a proliferáciu buniek a inhibíciu fyziologického procesu apoptózy.

Vzelávacie výsledky – absolvent predmetu porozumie stresovým a adaptačným mechanizmom, všeobecným znakom procesov v organizme vo vzťahu k prostrediu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o exogénnych faktoroch prostredia – klasifikácia, vplyv na fyziologické procesy, stres, stresové reakcie, všeobecný adaptačný syndróm, všeobecné znaky patologických procesov, adaptácia na zmeny výživy – hladovanie, prejedanie, vplyv elektromagnetických polí, akustických vĺn, vplyv gravitácie, vplyv nízkej a vysokej teploty, vplyv drog, vplyv xenobiotík a chronické dôsledky pôsobenia xenobiotík – karcinogenéza, mutagenéza a teratogenéza, vplyv toxínov, vplyv prírodných biologicky aktívnych látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PORÁČOVÁ, J. et al. Ekofyziológia živočíchov a človeka.-1. vyd. -Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. -583 s. -ISBN 978-80-555-1524-3
BUCHANCOVÁ, J.a kol. 2003. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Osveta : Martin, 1133 s., ISBN 80-8063-113-1
FOLSCH, U.R., KOCHSIEK, K., SCHMIDT, R.F. a kol. 2003. Patologická fyziologie. Grada Publishing : Praha, 586, ISBN 80-247-0319-X
HULÍN, I. et al. 2005. Patofyziológia a klinická fyziológia. SAP : Bratislava, 593 s. ISBN 80-89104-66-5
KOLESAROVA, A., CAPCAROVA, M., ROYCHOUDHURY, S. 2010. Metal induced ovarian signaling. Nitra : Slovak Agricultural University, 135 p., ISBN 978-80-552-0456-7.
KOLOMAN, B., SURYNEK, J. 1990. Príroda : Bratislava, 386 s. ISBN 80-07-00250-2
KROČKOVÁ, J., MARETTA, M., MASSANYI, P. In vitro cytotoxicita olova : štrukturálne a funkčné zmeny spermií králika po podaní olova. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. 152 s. ISBN 978-80-552-0639-4.
VARGA, V., OBLYVAČ, A.V. 1979. Všeobecná patologická fyziológia. Osveta : Martin, 386 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: