Course syllabus A15-0081-I - Chov kožušinových zvierat (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0081-I
Názov predmetu:
Chov kožušinových zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 písomné skúšky po 20 bodoch v priebehu semestra (40b.). Záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky zo základov kožušinárstva a poznatkov z chovu kožušinových zvierat. Študent nadobudne praktické poznatky z primárneho spracovania a ošetrenia kožušinárskych surovín, ich sortimentného a kvalitatívneho hodnotenia a systému trhovej realizácie
Stručná osnova predmetu:
Základy kožušinárstva - zdroje, význam, vlastnosti a možnosti ekonomickej realizácie kožušín. Chov mäsožravých a bylinožravých kožušinových zvierat. Biológia, reprodukcia, technológia chovu a primárne spracovanie produkcie. Produkcia divožijúcich druhov kožušinových zvierat
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Rafay, J. a kol. 2009. Chov králikov. Nitra . CVŽV, 2009, 137 s. ISBN 978-80-89418-00-8
SKŘIVAN, M a kol. 2002. Chov králikov a kožušinových zvierat. Praha : ČZU, 2002, 247 s. ISBN 80-213-0955-5
TOČKA,I. 1992. Chov kožušinových zvierat. Nitra : VES VŠP, 1992.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A
B
C
DEFX
65,9 %
17,8 %
10,4 %
3,7 %
2,2 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: