Sylabus predmetu 911A502 - Odborná prax (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Študenti získavajú skúseností z riadenia prevádzky a organizácie konkrétnych pracovných procesov, prípadne zručností v niektorých pracovných operáciách. Oboznamujú sa s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska. Pracoviskom sú podniky poľnohospodárskej prvovýroby, šľachtiteľské a plemenárske stanice, pracoviská ÚKSUP-u, výskumné ústavy, agrochemické a iné špecializované firmy na Slovensku aj v zahraničí. Študent by mal byť zaradený počas vykonávania svojej odbornej praxe ako asistent farmára, agronóma, zootechnika, prevádzkára apod.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: