Sylabus predmetu A15-0185-I - Reprodukčná toxikológia (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Úvod do predmetu, význam reprodukčnej toxikológie.

2.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Samčie pohlavné orgány, semenník, spermatogenéza... prísemenník, prídavné pohlavné žľazy.

3.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Samičie pohlavné orgány, vaječník, oogenéza... Oplodnenie...

4.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Metódy hodnotenia toxických účinkov...

5.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Mechanizmy reprodukčných porúch - semenník, spermatogenéza, vývodný systém...

6.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Mechanizmy reprodukčných porúch - kapacitácia a akrozómová reakcia....

7.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Mechanizmy reprodukčných porúch - pohlavný cyklus...

8.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Mechanizmy reprodukčných porúch - implantácia... - priebežný test

9.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Reprodukčná toxicita kadmia - samci...

10.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Reprodukčná toxicita kadmia - samice... Reprodukčná toxicita kadmia - embryotoxické účinky...

11.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Monitoring reprodukčných porúch a toxicity. Toxické expozície a reprodukcia.

12.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Využitie poznatkov reprodukčnej toxikológie pre poľnohospodársku, veterinárnu a humánnu prax.

13.. (dotácia 0/2)
 
a.Cvičenie: Referovanie seminárnych prác študentov. Vyhodnotenie pracovnej činnosti študentov na cvičeniach. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: