Course syllabus A15-0003-I - Diplomová prax (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0003-I
Názov predmetu: Diplomová prax
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 4. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Konzultácie 26 hodín
Individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie praxe v stanovenom rozsahu.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent aplikuje metodické postupy pri získavaní, spracovaní a vyhotovení podkladov svojej diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent absolvuje diplomovú prax na pracovisku, ktoré vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent získava materiál a informácie o študovanej téme a aplikuje metodické postupy. Výsledky získané pri príprave diplomovej práce študent konzultuje so školiteľom a využije ich pri spracovaní diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 820

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Mária Babošová, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Bokor, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Bujko, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (skúšajúci)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Dávid Ernst, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Fik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Gábor, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Gažo, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michaela Horná, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Hric, PhD. (skúšajúci)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. (skúšajúci)
MUDr. Peter Chlebo, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivan Imrich, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. (skúšajúci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Kanka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD. (skúšajúci)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marek Kovár, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (skúšajúci)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zuzana Mašková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marián Miko, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Slavomír Mindek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alica Navrátilová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (skúšajúci)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Strapáková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (skúšajúci)
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD. (skúšajúci)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Tóth, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (skúšajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
6. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 06. 02. 2019.

Type of output: