Course syllabus A15-0003-I - Diplomová prax (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Študent absolvuje diplomovú prax na pracovisku, ktoré vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent získava materiál a informácie o študovanej téme a aplikuje metodické postupy. Výsledky získané pri príprave diplomovej práce študent konzultuje so školiteľom a využije ich pri spracovaní diplomovej práce.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: