Course syllabus A15-0212-I - Kŕmenie neprežúvavcov (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0212-I
Názov predmetu:
Kŕmenie neprežúvavcov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca (20 bodov). Záverečná skúška ústna za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe získaných poznatkov ovláda problematiku potreby živín a energie pre jednotlivé druhy a vekové kategórie ošípaných, koní, hydiny a kožušinových zvierat. Študent na základe získaných poznatkov ovláda problematiku zostavovania kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí, ako aj kŕmnych dávok pre ošípané, kone, hydinu a kožušinové zvieratá. Poznatky je schopný analyzovať, vyhodnotiť a aplikovať v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Výživa a kŕmenie jednotlivých kategórií ošípaných, koní, vodnej a hrabavej hydiny a kožušinových zvierat. Záchovná a produkčná potreba organických a anorganických živín. Kritériá výberu kŕmnych surovín pre jednotlivé druhy a kategórie neprežúvavcov. Zostavovanie kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí. Zostavovanie kŕmnych dávok.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORNIAKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. -- ROLINEC, M. Kŕmenie neprežúvavcov. 3rd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 154 s. ISBN 978-80-552-0757-5.
GÁLIK, B. -- ŠIMKO, M. -- JURÁČEK, M. -- BÍRO, D. -- HORNIAKOVÁ, E. -- ROLINEC, M. -- PASTIERIK, O. -- KOLESÁROVÁ, A. -- MAIORANO, G. -- GAMBACORTA, M. -- TAVANIELLO, S. -- BEDNARCZYK, M. Biotechnology and animal food quality. 1st vyd. Nitra : Slovak Agricultural University, 2011. 130 s. ISBN 978-80-552-0708-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 409

A
B
C
DEFX
44,5 %
20,5 %
21,0 %
9,3 %4,7 %0 %
Vyučujúci :
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Renata Kolláthová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: