Course syllabus A15-0222-B - Výživa zvierat (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0222-B
Názov predmetu:
Výživa zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jedna písomná skúška za 20 bodov a jedna seminárna práca za 20 bodov v priebehu semestra. Záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť stanoviť jednotlivé živiny, vypočítať výživnú hodnotu, posúdiť kvalitu N-látok a dietetické vlastnosti krmív. Absolvent predmetu porozumie problematike zloženia krmív a dokáže analyzovať obsah živín v krmivách.
Stručná osnova predmetu:
Definovanie živín, energetické a stavebné živiny, účinné látky, funkcie a zdroje živín, stráviteľnosť živín, bilancia živín a energie. Systémy hodnotenia dusíkatých látok a energie pre prežúvavce a monogastrické zvieratá. Výživná hodnota a dietetické vlastnosti krmív. Príjem krmív a hospodárske využitie krmív. Všeobecné zásady techniky kŕmenia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bíro, D. et al.: Výživa zvierat, VES: SPU v Nitre, 2009, 173 s.
Pajtáš a kol. 2009. Výživa a kŕmenie zvierat. terminologický náučný slovník, VES: SPU v Nitre, 150 s.
Petr, R. Cheeke. Applied Animal Nutrition. 2005.
Petrikovič, P. a kol. 2000. Výživná hodnota krmív I.
Petrikovič, P. a kol. 2000. Výživná hodnota krmív II.
Pond. W.G. et al. 1995, Basic animal nutrition and feeding

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 526

A
B
C
DE
FX
16,2 %12,9 %
24,7 %
21,5 %
21,9 %
2,8 %
Vyučujúci :
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: