Sylabus predmetu E15-0089-I - Manažment obchodnej firmy (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Vymedzenie a podstata Manažmentu obchodnej firmy. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Úvod do predmetu Manažment obchodnej firmy- vymedzenie základných pojmov. Podnikateľské prostredie v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), bariéry podnikateľského prostredia, konkurenčné výhody a nevýhody SR, indexy podnikateľského prostredia.
b.Cvičenie: Úvod do problematiky MOF. Organizačné pokyny. Rozdelenie úloh a semestrálnych prác.

2.Manažment obchodnej firmy- plánovanie a ciele v obchodnej firme. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment obchodnej firmy- plánovanie a ciele v obchodnej firme. Strategické ciele obchodnej firmy. Ciele firiem orientovaných na zisk. Ciele neziskových organizácií.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Plánovanie a ciele vo vybraných obchodných firmách. Aktualita.

3.Manažment obchodnej firmy- organizovanie a organizácia obchodných firiem. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment obchodnej firmy- organizovanie a organizácia obchodných firiem. Teórie a organizačné modely ovplyvňujúce organizačnú prax. Fázy vývoja organizačného rastu obchodnej firmy.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Organizovanie v obchodných firmách.

4.Manažment obchodnej firmy- vedenie a personálny manažment v obchodných firmách. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment obchodnej firmy- vedenie a personálny manažment v obchodných firmách.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Tvorba návrhu spôsobu riadenia konkrétneho obchodného podniku.

5.Manažment obchodnej firmy- kontrola v obchodnej firme. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment obchodnej firmy- kontrola v obchodnej firme. Etapy a typy kontroly.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Tvorba návrhu spôsobu kontroly konkrétnych obchodných firiem.

6.Rozhodovanie v procese riadenia obchodnej firmy. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Rozhodovanie v procese riadenia obchodnej firmy. Situačná analýza obchodného podniku.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Aplikácia rôznych metód k situačnej analýze. Tvorba situačnej analýzy pre konkrétny obchodný podnik.

7.Tvorba stratégie obchodného podniku. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Tvorba stratégie obchodného podniku.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Návrh stratégie pre konkrétny obchodný podnik. Prezentácia navrhovaných stratégií.

8.Konkurenčná výhoda obchodného podniku. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Budovanie konkurenčnej výhody obchodného podniku.
b.Cvičenie: Písomná previerka.

9.Cenová stratégia a politika obchodného podniku. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Cenová stratégia a politika obchodného podniku.
b.Cvičenie: Riešenie príkladov so zameraním na ceny. Návrh cenovej stratégie a cenovej politiky pre konkrétny obchodný podnik.

10.Komunikačná stratégia a politika obchodného podniku. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Komunikačná stratégia a politika obchodného podniku.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Návrh komunikačnej stratégie a politiky pre konkrétny obchodný podnik.

11.Image a firemná identita obchodného podniku. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Image a firemná identita obchodného podniku.
b.Cvičenie: Riešenie prípadovej štúdie. Hodnotenie imigeu a firemnej identity konkrétneho obchodného podniku.

12.Podnikateľská etika v obchodných podnikoch. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikateľská etika v obchodných podnikoch.
b.Cvičenie: Podnikateľská etika v obchodných firmách s domácou a zahraničnou účasťou pôsobiacich na Slovensku. Prezentácia semestrálnych prác.

13.Integrácia a kooperácia obchodných podnikov. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Integrácia a kooperácia obchodných podnikov.
b.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych prác. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: