Sylabus predmetu E15-0089-I - Manažment obchodnej firmy (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0089-I
Názov predmetu: Manažment obchodnej firmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude účasť na prednáškach hodnotená 5 bodmi, písomný test 15 bodmi, prezentácia seminárnej práce 20 bodmi a záverečná písomná skúška 60 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poukázať na zmeny vo vývojových trendoch v obchodných firmách, ktoré podstatným spôsobom reagujú na nové javy v ekonomike a predovšetkým na postupujúcu globalizáciu. Neustále dochádza k výrazným zmenám v podnikateľských štruktúrach.
Študent porozumie meniacim sa stratégiám riadenia obchodných firiem,dokáže aplikovať poznatky z riadenia obchodných firiem, ľudských zdrojov ako aj etické zásady správania sa podnikateľských subjektov.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je vysvetliť zákonitosti organizácie a riadenia ochodnej firmy, poukázať na prístupy k strategickému rozhodovaniu v obchodných firmách, na špecifiká riadenia ľudských zdrojov, na územné podmienky retailingu, na riadenie pohybu tovaru a tvorbu ceny v obchodnom podniku, ako aj na etiku obchodného podnikania a ochranu spotrebiteľa.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAMBÁLKOVÁ, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. Manažment obchodnej firmy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 158 s. ISBN 978-80-552-0894-7.
KOŠIČIAROVÁ, I. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- HOLIENČINOVÁ, M. -- RYBANSKÁ, J. Manažment obchodnej spoločnosti. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2017. 393 s. Edice monografie. ISBN 978-80-7418-276-1.

Odporúčaná:
ARMSTRONG M. − STEPHENS, T. 2008. Management a Leadership. Praha Grada Publishing. 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2177-4
ARMSTRONG, M. 2015. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2015. 928 s. ISBN978-80-247-9882-0.
BENNIS, W. 2009. On Becoming a Leader. USA: Warren Bennis Inc. 2009. 254 p. ISBN: 978-0-465-01408-8.
BLAKE, R.R. − MOUTON, J.S. 1961. Group dynamics − Key to decision making. Houston: Gulf Publishing Co. 1961. 305 p.
BLAŽEK, L. 2014. Manažment: Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2014. 224 s. ISBN 978-80-2474-429-2.
BOUCHIKHI, H. – KIMBERLY, J. R. 2008. The soul of the corporation: how to manage the identity of your company. New Jersey: Wharton School Publishing. 2008. 194 p. ISBN 978-0-13-185726-1
BRUCE, A. 2003. How to motivate every employee. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003. 48 p. ISBN 9780071431521
CARROLL, A. B. – BUCHHOLTZ, A. 2014. Business and Society: Ethics, Sustainability, and StakeholderManagement. 9th e54. CARROLL, A. B. – BUCHHOLTZ, A. 2014. Business and Society: Ethics, Sustainability, and StakeholderManagement. 9th edition. USA: CengageLearning. 2014. 720 p. ISBN 978-1-285-73429-3.dition. USA: CengageLearning. 2014. 720 p. ISBN 978-1-285-73429-3.
CEJTHAMR, V. − DĚDINA, J. 2010. Management a organizační chování. 2. aktualizované a rošířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 344 s. ISBN 978-80-247-3348-7.
CIMLER, P. a kol. 2009. Retail management. Praha: Management Press, 2009. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6
ČIHOVSKÁ, V. 2003. Manažment obchodných organizácií. Bratislava. Médium, 2003. ISBN 80-88676-32-0
ČIHOVSKÁ, V. − MATUŠOVIČOVÁ, M. – HVIZDOVÁ, E. 2012. Manažment obchodných organizácií. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 302 s. ISBN 978-80-3473-4.
DUNNE, K. 2006. Perspectives on Localization. John Benjamins Publishing Company. 2006. 356 p. ISBN 978-90-2723-189-5
FREEMAN, R. E. 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University press. 2010. 292 p. ISBN 978-0-521-15174-0.
HAMBÁLKOVÁ, M. 2002. Komerčná činnosť. Nitra: VES SPU, 2002. 186 s. ISBN 80-8069-039-1
JOBBER, D. – LANCASTER, G. 2001. Management prodeje. Prodejní techniky/Komunikace se zákazníkem/Jak organizovat obchodní zástupce/Jak motivovat prodejní tým/Merchandising. Praha: Computer Press, 2001. 460 s. ISBN: 80-7226-533-4
KEŘKOVSKÝ, M. – VYKYPĚL, O. 2006. Strategické řízení: teorie pro praxi. HC Beck, 2006. 206 s. ISBN 978-80-717-9453-0
KIMBALL, B. 2004. The book on management. New York: The Haworth Press, Inc. 2004. 266 p. ISBN 0-7890-2500-0
LUTHANS, F. − DOH, J. P. 2009. International management: culture, strategy, and behavior. 7th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin. 2009. 619 p. ISBN-13 978-0071282406
MARCHINGTON, M. – WILKINSON, J. 2008. Human Resource Management at Work: People Management and Development. 4th edition. Chartered Institute of Personnel & Development. 2008. 635 p. ISBN-13 978-1843982005
PRAŽSKÁ, L.- JINDRA,J. a kol. 2006. Obchodní podnikání. 2. preprac. vyd. Praha: Management Press, 2006. 876 s. ISBN 80-7261-059-7
ROBBINS, S. P. 2008. The Truth About Managing People. 2nd edition. Great Britain: Pearson Prentice Hall. 2008. 231 p. ISBN 978-0-273-71532-0
ZADRAŽILOVÁ, D. 2007. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 2007. 324 s. ISBN 80-247-2149-X
ZADRAŽILOVÁ, D. – KHELEROVÁ, V. 1994. Management obchodní firmy. Grada, 1994. 294 s. ISBN 978-80-856-2372-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 648

ABCDEFX
49,4 %18,8 %19,3 %7,6 %4,8 %0,1 %
Vyučujúci : Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Kristína Predanocyová (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: