Sylabus predmetu E15-190Z-I - Obchodná komunikácia AJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-190Z-I
Názov predmetu: Obchodná komunikácia AJ
Stupeň štúdia: 2.
Garant: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Cvičenia 26 hodín

individuálna práca 26 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (80%), projekt (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu Obchodná komunikácia dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.
 
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Komunikačný proces. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Príprava na rokovanie. Priebeh a záver rokovaní. Dodacie lehoty. Platobné podmienky. Reklamácie. Obchodné zmluvy. Obchodná korešpondencia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
AAshley, A.: A Handbook Of Commercial Correspondence. Oxford OUP, 2000. 297 s. ISBN 0-19-457206-4
Grossmannová, M.: Obchodné rokovania v angličtine. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89393-23-7
Koktavá, P. - Matušú, P: Obchodní korespondence v angličtine. Praha 2001. Computer Press. 128 s. ISBN 80-7226-508-3
Ondrčková, E. - Grosmannová, M.: Obchodné rokovanie v nemčine a angličtine. Bratislava 2007. ISBN 80-89-085-67-9
Trappe, T.- Tulis, G. Intelligent Business. Skills Book. Longman. 2005.
Tullis, G.-Trappe, T.: New Isights into Business. Longman 2001

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: