Sylabus predmetu E15-190Z-I - Obchodná komunikácia AJ (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1 (dotácia 0/1)
 
a.Úvod do učiva - vedenie rokovaní. Komunikačný proces. Čo rozumieme pod komunikáciou?

2.2 (dotácia 0/1)
 
a.Rozhovor, diskusia, vyjadrenie prianí, podanie informácie, rozlúčenie.

3.3 (dotácia 0/1)
 
a.Vyhľadanie firmy a jej činnosti cez internet. Opis firmy a produktov.

4.4 (dotácia 0/1)
 
a.Rokovanie. Príprava na rokovanie.

5.5 (dotácia 0/1)
 
a.Otvorenie rokovania. Predstavenie sa. Privítanie hostí.

6.6 (dotácia 0/1)
 
a.Small Talk -- zahrievacia fáza.

7.7 (dotácia 0/1)
 
a.Priebeh rokovania. Osobnosť obchodného partnera.

8.8 (dotácia 0/1)
 
a.Prezentácia cieľov rokovania. Záujmy, požiadavky, očakávania obchodných partnerov.

9.9 (dotácia 0/1)
 
a.Stratégie a taktiky pri obchodnom rokovaní.

10.10 (dotácia 0/1)
 
a.Druhy otázok a techniky "pýtania sa".

11.11 (dotácia 0/1)
 
a.Situácie, ktoré môžu narušiť rokovanie.

12.12 (dotácia 0/1)
 
a.Vzájomná dohoda. Ukončenie rokovania.

13.13 (dotácia 0/1)
 
a.Vyhodnotenie semestra, zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: