Course syllabus E15-203Z-B - Pokročilý stupeň (ŠJ) (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-203Z-B
Názov predmetu: Pokročilý stupeň (ŠJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LENGHARDTOVÁ, J. 2005. Conversación española – Španielska konverzácia. Bratislava: SPN Mladé letá, 2005. 279 s. ISBN 80-1000-838-9.
LENGHARDTOVÁ, J. 2008. Španielčina 1, 2. Bratislava: SPN Mladé letá, 2008. 228+332 s. ISBN 978-80-10-01354-8.
VRBOVÁ, J. 2000. Španielčina : Konverzačné texty - Gramatika - Cvičenia : Pokročilý stupeň. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 204 s. ISBN 80-7137-738-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: