Sylabus predmetu E15-214Z-B - Základný stupeň (slovenský jazyk) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Základné pozdravy a oslovenia v slovenčine. (dotácia 0/1)
 
a.Sloveso byť
b.Slovenská abeceda, interpunkčné znamienka

2.Moja učiteľka a ja (dotácia 0/1)
 
a.Zdvorilostné frázy
b.Volám sa...
Predstavovanie, základné informácie o sebe

3.Meno a priezvisko; Profesia (dotácia 0/1)
 
a.Prechyľovanie priezvisk
b.Osobné zámená

4.Internacionalizmy (dotácia 0/1)
 
a.Substantíva – rody, typické koncovky

5.Kto je to? Čo robí? (dotácia 0/1)
 
a.Slovesá – prítomný čas
b.Zápor

6.Kde ste? Odkiaľ ste? (dotácia 0/1)
 
a.Adjektíva – rody
b.Príslovky miesta

7.Kontrolný test (dotácia 0/1)
 
a.Kutúrne alebo spoločenské podujatie, film, koncert, výstava...

8.Moja rodina (dotácia 0/1)
 
a.Privastňovacie zámená
b.Číslovky 1-20

9.Rodokmeň (dotácia 0/1)
 
a.Číslovky 21-100

10.Časové údaje 1. (dotácia 0/1)
 
a.Dni v týždni, hodiny

11.Časové údaje 2. (dotácia 0/1)
 
a.Mesiace, dátum; radové číslovky

12.Počasie – ročné obdobia (dotácia 0/1)
 
a.Otázky zisťovacie a doplňovacie

13.Kontrolný test (dotácia 0/1)
 
a.Vyhodnotenie semestrálnej práce


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: