Sylabus předmětu E15-0067-I - Logistika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. Základy logistiky (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 1.1 Pojem logistika 1.2 Ciele logistiky 1.3 Logistické služby 1.4 Logistické náklady 1.5 Faktory ovplyvňujúce logistiku
b.
Cvičenie: 1. Procesy alokácie 1.1 Statické alokačné modely 1.2 Modely optimalizácie výroby 1.3 Modely výroby v súpravách

2.
2. Zásobovacia logistika (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 2.1 Úlohy zásobovania 2.2 Ciele zásobovania 2.3 Prvky zásobovacej politiky 2.4 Voľba zásobovacej stratégie
b.
Cvičenie: 2. Modely dopravy 2.1 Vyvážené dopravné problémy 2.3 Nevyvážené dopravné problémy

3.
3.Modely zásobovania (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 3.1 Zásobovanie synchronizované s výrobou 3.1.1 Priame odvolávky 3.1.2 Umiestnenie dodávateľov v blízkosti odberateľov 3.1.3 Spoločné riadenie zásob 3.2 Právne aspekty zásobovania 3.3 Príjem tovaru
b.
Cvičenie: 3. Optimalizácia nasadenia strojov 3.1 Zovšeobecnené problémy 3.2 Model rovnakej prácnosti 3.3 Model nerovnakej prácnosti 3.4 Rozvrhovacie systémy

4.4. Dopravné systémy (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 4.1 Funkcie a druhy dopravných zariadení 4.2 Mimopodnikové dopravné systémy 4.3 Dopravné metódy 4.4 Logistické dopravné systémy 4.5 Postavenie a funkcie špeditéra 4.6 Vnútropodnikové dopravné systémy 4.7 Ciele a úlohy formovania vnútropodnikovej dopravy 4.8 Kontinuálne a nekontinuálne dopravné systémy
b.
Cvičenie: 4. Modely priraďovania 4.1 Priraďovacie problémy 4.2 Modely optimalizácie výrobných fondov 4.3 Modely optimalizácie v poľnohospodárstve

5.
5. Skladovacie systémy (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 5.1 Skladovacie systémy 5.2 Funkcie a druhy skladov 5.3 Typy skladov 5.4 Klasifikácia zásob 5.5 Skladovacie náklady a objednávkový režim 5.6 Systém riadenia a hodnotenia zásob 5.7 Správa a riadenie skladov 5.8 Alokácia a počet skladov
b.
Cvičenie: 5. Statické modely technologických procesov 5.1 Modely miešania 5.2 Modely strihania a kompletácie

6.
6. Komisionárske systémy (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 6.1 Funkcia komisionárskych systémov 6.2 Prvky komisionárskych systémov 6.3 Komisionárske sklady 6.4 Dopravné prostriedky v komisionárstve
b.
Cvičenie: 6. Dynamické alokačné modely 6.1 Dynamický model zásob 6.2 Zovšeobecnená dynamická úloha

7.7. Výrobná logistika (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: 7.1 Ciele výrobného podnikového plánovania 7.2 Faktory výrobného plánovania 7.3 Algoritmus plánovania koncepcie výroby
b.
Cvičenie: 7. Zásobovacia logistika 7.1 Metódy výpočtu obratovej zásoby 7.2 Metódy výpočtu poistnej zásoby

8.
8. Základné postupy a algoritmy výrobného plánovania (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 8.1 Zabezpečovanie informácií 8.2 Výrobný program 8.3 Potreba výrobných prostriedkov 8.4 Personálne potreby 8.5 Potreba plôch 8.6 Usporiadanie dopravy
b.Cvičenie: 8. Určovanie potrieb 8.1 Určenie primárnej potreby 8.2 Určenie sekundárnej potreby 8.3 Určenie brutto a netto potreby

9.
9. Plánovanie princípov (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 9.1 Výrobné a montážne princípy 9.2 Voľba výrobnej technológie 9.3 Rámcové (hrubé) plánovanie
b.
Cvičenie: 9. Elementárne modely zásob 9.1 Zásoba pri stálom a známom dopyte 9.2 Model zásoby pri deficite 9.3 Produkčný model zásob

10.
10. Plánovanie a riadenie výroby (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 10.1 Funkcie plánovania výroby 10.2 Plánovanie výrobného programu 10.3 Plánovanie množstva 10.4 Analytické určenie potreby 10.5 Prognostické určenie potreby
b.
Cvičenie: 10. Zásoby s diskontom 10.1 Model zásob pri jednej cenovej zmene 10.2 Model zásob pri viacerých zmenách ceny

11.11. Časové a kapacitné plánovanie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: 11.1 Kapacitné terminovanie 11.2 Objednávkový režim 11.3 Plánovanie poradia, času a kapacít 11.4 Riadenie zákazky 11.5 Rozvrh práce
b.
Cvičenie: 11. Objednávacie modely 11.1 Objednávacie modely pri stálej úrovni objednávania 11.2 Objednávacie modely pri stálom cykle objednávania

12.
12. Systémy plánovania a riadenia výroby (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: 12.1 Základné dáta plánovania a implementácia výroby 12.2 Systémy MRP 12.3 Kanban 12.4 Systém riadenia úzkych miest 12.5 Vyťažovacie riadenie 12.6 Štíhla výroba 12.7 Systém Kaizen 12.8 Benchmarking 12.9 Systém CIM 12.10 Systém CSM 12.11 Systém smerných čísiel
b.Cvičenie: 12. Optimalizácia skladového hospodárstva 12.1 Metódy rozmiestňovania zásob v sklade 12.2 Add - metóda 12.3 Rozmiestňovanie tovaru v priestore

13.
13. Základné pojmy a funkcie distribúcie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: 13.1 Základné pojmy distribúcie 13.2 Distribučná politika 13.3 Funkcie distribúcie
b.
Cvičenie: 13. Metódy operatívneho plánovania 13.1 Intuitívne metódy 13.2 Heuristické metódy 13.3 Exaktné metódy


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: