Sylabus předmětu E15-202L-B - Pokročilý stupeň (RJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-202L-B
Názov predmetu:
Pokročilý stupeň (RJ)
Stupeň štúdia:
1., 2.
Garant:
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 26 hodín
individuálna práca 26 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: Pokročilý stupeň (RJ) alebo teraz Pokročilý stupeň (RJ)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

 
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitných zreteľom na odbornú komunikáciu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gálová, V. - Rohaľová, E. Ruský jazyk pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo Vydavateľstve SPU, 2007. 153 s. ISBN 978-80-8069-954-3 (pre ext.formu)
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 3 pracovní sešit. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2011, 40 s. ISBN 978-80-7238-773-1
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 3 učebnice ruštiny. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2011, 128 s. ISBN 978-80-7238-772-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABC
D
E
FX
0 %
60,0 %
0 %
40,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: