Sylabus predmetu E15-0175-B - Algoritmizácia a programovanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0175-B
Názov predmetu: Algoritmizácia a programovanie
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Garantujúce pracovisko: Katedra informatiky (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 39 hodín
Individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden zápočtový test za 30 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na absolvovanie predmetu je potrebné vypracovať a úspešne obhájiť semestrálny projekt za 20 bodov. K celkovému hodnoteniu sa započítava aj aktívna účasť na seminároch a úspešné zvládnutie zadaných čiastkových úloh v priebehu semestra. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike algoritmizácie a programovaniu na užívateľskej úrovni. Z praktického hľadiska je problematika sústredená na porozumenie nástrojov algoritmov a základných požiadaviek na vytvorenie jednoduchých programov v prostredí aplikácie Visual Basic, ktorý je aplikovateľný aj v iných kancelárskych programoch. Študent sa oboznámi s pravidlami, syntaxou a princípmi programovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základná terminológia algoritmizácie – pojmy, vlastnosti. Algoritmické štruktúry – vývojové diagramy, premenné, vetvenie, cykly. Programovacie jazyky – typy, syntax. Prepis štruktúr do programovacieho jazyka – vetvenie, reálne čísla, cykly. Úvod do programovacieho jazyka Visual Basic – premenné a operátory, rozhodovacie štruktúry. Tvorba užívateľského rozhrania – formuláre, grafika, špeciálne efekty. Práca s rozsiahlymi údajmi – moduly a procedúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- NEOMÁNI, J. Informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 155 s. ISBN 978-80-552-0678-3.
POPELKA, V. -- HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, D. -- FANDEL, I. -- HAMÁŠOVÁ, K. -- NEOMÁNI, J. Informačné technológie a spracovanie informácii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-0670-7.
Halvorson, M. Microsoft Visual Basic Professional. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-445-1.
HYLMAR, R. Programování pro úplné začátečníky. Praha: CPress, 2012. ISBN 9788025121290
Skalka, j. Cápay, M. a kol. Algoritmizácia a úvod do programovania. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8094-217-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: