Sylabus předmětu A15-0233-B - Botanika úžitkových rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1. téma : Úvod do štúdia predmetu, cytológia a histológia rastlín
Organizácia štúdia. Obsah, rozsah a formy štúdia predmetu. Postavenie rastlín v systéme živých organizmov. Základná charakteristika vzniku a vývoja rastlinnej ríše. Kultúrne rastliny. Chemické zloženie bunky : cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny.
Všeobecný princíp organizácie bunky : prokaryotické a eukaryotické, rastlinné a živočíšne. Štruktúra rastlinnej bunky. Rozmnožovanie na bunkovej úrovni – delenie buniek. Spájanie buniek do pletív. Základná charakteristika jednotlivých typov pletív.

2. téma : Koreň
Charakteristika podzemnej časti rastliny ako integrálnej zložky rastlinného tela.
Anatómia a morfológia koreňa so zameraním sa na poľnohospodársky využívané morfotypy a metamorfózy koreňov.

3. téma : Stonka
Charakteristika nadzemnej časti rastliny s vymedzením funkčnosti jednotlivých častí výhonku. Anatómia a morfológia stonky so zameraním sa na poľnohospodársky využívané morfotypy a metamorfózy stonky.

4. téma : List
Anatómia listu so zameraním sa na stavbu mezofilu ako miesta vzniku jednoduchých cukrov. Morfologické tvary a typy listov. Metamorfózy listov poľnohospodársky využívaných rastlín.

5. téma : Kvet, súkvetie, plod a rozmnožovanie rastlín
Anatómia pohlavných častí kvetu ako východiskových štruktúr pre pohlavné rozmnožovanie a tvorbu plodov. Opelenie a oplodnenie. Základná charakteristika jednotlivých typov súkvetí. Anatomická stavba plodu. Typy plodov všeobecne a špeciálne typy plodov rastlín, ktoré sa využívajú vo výžive človeka. Rozmnožovanie rastlín.

6. téma : Systematika rastlín, nižšie rastliny
Základná charakteristika fylogenetického systému rastlinnej ríše. Nomenklatúra divo rastúcich a kultúrnych rastlín. Domestikácia, kultúrne a úžitkové rastliny. Charakteristické znaky nižších rastlín s poukázaním na vývojové osobitosti. Sinice, riasy a lišajníky z hľadiska výživy človeka. 1. čiastková skúška.

7. téma : Výtrusné rastliny
Charakteristické znaky vyšších rastlín s poukázaním na vývojové osobitosti gametofytu a sporofytu jednotlivých oddelení. Machorasty a papraďorasty.

8. téma : Nahosemenné rastliny. Charakteristika semenných rastlín s poukázaním na osobitosti nahosemenných rastlín. Charakteristika jednotlivých tried nahosemenných rastlín, jedlé a jedovaté druhy.

9. téma : Krytosemenné rastliny. Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí krytosemenných rastlín s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Papaveraceae, Brassicaceae, Cannabaceae, Fagaceae, Amaranthaceae / Chenopodiaceae.

10. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Solanaceae.

11. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Cucurbitaceae, Lamiaceae, Asteraceae.

12. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Liliaceae, Poaceae.

13. téma : Zápočet a 2. čiastková skúška: určovanie herbarizovaných, prípadne živých rastlín, kontrola a hodnotenie pracovných zápisov.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 02. 2020.

Typ výstupu: