Sylabus předmětu A15-0233-B - Botanika úžitkových rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0233-B
Názov predmetu: Botanika úžitkových rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na prednáškach
100% účasť na praktických cvičeniach
Aktivita na cvičeniach – priebežné ústne alebo písomné preskúšanie
Herbár
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov o cytológii, anatómii a morfológii rastlinného tela v nadväznosti na hlavné úžitkové skupiny vyšších rastlín.
Stručná osnova predmetu:
1. téma : Úvod do štúdia predmetu, cytológia a histológia rastlín
Organizácia štúdia. Obsah, rozsah a formy štúdia predmetu. Postavenie rastlín v systéme živých organizmov. Základná charakteristika vzniku a vývoja rastlinnej ríše. Kultúrne rastliny. Chemické zloženie bunky : cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny.
Všeobecný princíp organizácie bunky : prokaryotické a eukaryotické, rastlinné a živočíšne. Štruktúra rastlinnej bunky. Rozmnožovanie na bunkovej úrovni – delenie buniek. Spájanie buniek do pletív. Základná charakteristika jednotlivých typov pletív.

2. téma : Koreň
Charakteristika podzemnej časti rastliny ako integrálnej zložky rastlinného tela.
Anatómia a morfológia koreňa so zameraním sa na poľnohospodársky využívané morfotypy a metamorfózy koreňov.

3. téma : Stonka
Charakteristika nadzemnej časti rastliny s vymedzením funkčnosti jednotlivých častí výhonku. Anatómia a morfológia stonky so zameraním sa na poľnohospodársky využívané morfotypy a metamorfózy stonky.

4. téma : List
Anatómia listu so zameraním sa na stavbu mezofilu ako miesta vzniku jednoduchých cukrov. Morfologické tvary a typy listov. Metamorfózy listov poľnohospodársky využívaných rastlín.

5. téma : Kvet, súkvetie, plod a rozmnožovanie rastlín
Anatómia pohlavných častí kvetu ako východiskových štruktúr pre pohlavné rozmnožovanie a tvorbu plodov. Opelenie a oplodnenie. Základná charakteristika jednotlivých typov súkvetí. Anatomická stavba plodu. Typy plodov všeobecne a špeciálne typy plodov rastlín, ktoré sa využívajú vo výžive človeka. Rozmnožovanie rastlín.

6. téma : Systematika rastlín, nižšie rastliny
Základná charakteristika fylogenetického systému rastlinnej ríše. Nomenklatúra divo rastúcich a kultúrnych rastlín. Domestikácia, kultúrne a úžitkové rastliny. Charakteristické znaky nižších rastlín s poukázaním na vývojové osobitosti. Sinice, riasy a lišajníky z hľadiska výživy človeka. 1. čiastková skúška.

7. téma : Výtrusné rastliny
Charakteristické znaky vyšších rastlín s poukázaním na vývojové osobitosti gametofytu a sporofytu jednotlivých oddelení. Machorasty a papraďorasty.

8. téma : Nahosemenné rastliny. Charakteristika semenných rastlín s poukázaním na osobitosti nahosemenných rastlín. Charakteristika jednotlivých tried nahosemenných rastlín, jedlé a jedovaté druhy.

9. téma : Krytosemenné rastliny. Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí krytosemenných rastlín s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Papaveraceae, Brassicaceae, Cannabaceae, Fagaceae, Amaranthaceae / Chenopodiaceae.

10. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Solanaceae.

11. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Cucurbitaceae, Lamiaceae, Asteraceae.

12. téma : Krytosemenné rastliny – pokračovanie: Charakteristika základných znakov poľnohospodársky významných čeľadí s poukázaním na najvýznamnejšie druhy: Liliaceae, Poaceae.

13. téma : Zápočet a 2. čiastková skúška: určovanie herbarizovaných, prípadne živých rastlín, kontrola a hodnotenie pracovných zápisov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARANEC, T. -- IKRÉNYI, I. -- ŠTRBA, P. -- ELIÁŠ, P. -- ĎURIŠOVÁ, Ľ. Botanika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-552-1541-9.
BARANEC, T. -- POLÁČIKOVÁ, M. -- KOŠŤÁL, J. Systematická botanika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 205 s. ISBN 80-8069-453-2.

Odporúčaná:
Bobák a kol. 1992: Botanika. Anatómia a morfológia rastlín.,SPN, Bratislava.
Hudák, J. a kol., 1989: Biológia rastlín. SPN, Bratislava, 400 s.
Simpson B.B. & Ogorzaly M.C. 2013. Economic Botany: Plants in our World. McGraw-Hill, Singapore.
Zohary D., Hopf M., Weiss E. 2012: Domestication of plants in the Old World. Oxford University Press, Oxford.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A
B
C
DE
FX
0 %10,0 %10,0 %20,0 %60,0 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 02. 2020.

Typ výstupu: