Course syllabus P15-0030-B - Hematológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0030-B
Názov predmetu: Hematológia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): 1/2 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne), denná prezenčná a externá prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú realizované 2 písomné testy za 15 bodov. V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce za 10 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom hematológie a hematologických ochorení, rozdeleniu krvných buniek, ich špeciálnym funkciám, vzťahom a reakciám, princípom krvotvorby, zrážania krvi a imunitným reakciám. Absolvent predmetu ovláda zásady diagnostiky hematologických ochorení a metódy analýzy krvi a krvnej plazmy/séra, kultivácie krvných buniek a manipulácie s nimi a tieto poznatky dokáže využívať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Krvotvorba. Rozdelenie buniek krvi, imunofenotypizácia. Charakteristika erytrocytov a ich enzýmov. Špeciálne funkcie erytrocytov. Metabolizmus železa. Kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti hemoglobínu. Anémie. Leukocytárny systém a jeho poruchy. Hemostáza a jej poruchy. Krvné skupiny. Imunoglobulíny a látky špecifické pre krvotvorbu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Adam, Z. Vorlíček, J. et al. Hematologie II. Grada Publishing. 2001. ISBN 80-247-0116-2. 677 s.
Mačák ,J., Mačáková, J. Patologie. Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0785-3. 347 s.
Penka, M. Buliková, A., Matýšková, M., Zavřelová, J. Hematologie I. Grada Publishing. 2001. ISBN 80-247-0023-9. 201 s.
Trojan, S. et al. Lékařská fyziologie. Grada Publishing. 2003. ISBN 80-247-0512-5. 771 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
49,4 %29,4 %12,9 %1,2 %7,1 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
MUDr. Peter Kišška (cvičiaci)
Ing. Ivana Speváková (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Type of output: