Sylabus předmětu P15-0065-I - Hygiena výživy a stravovania (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0065-I
Názov predmetu: Hygiena výživy a stravovania
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): 2/2 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne),
denná prezenčná a externá prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra: 10 bodový test v 5 týždni, 5 bodový test v 10. týždni, 5 bodov za priebežné skúšanie na cvičeniach, dve semestrálne práce (HACCP a projekty dispozičného riešenia) po 10 bodov. Spolu 40 bodov.
Záverečná skúška: 50 bodový písomný test, 10 bodov ústna skúška
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Vedieť aplikovať poznatky o hygienických zásadách v spoločnom stravovaní, dokáže riešiť uplatňovanie systému HACCP a sanitácie v spoločnom stravovaní, dokáže aplikovať technické a legislatívne požiadavky pre zvýšenie hygienického štandardu, dokáže analyzovať hygienickú kvalitu pripravovaných pokrmov, dokáže identifikovať hygienické a zdravotné riziká pri príprave pokrmov a v stravovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Hygienické požiadavky na prevádzky stravovacích služieb. Hygienické požiadavky na prípravu a výrobu pokrmov a hotových jedál., ich rozvoz, prepravu skladovanie, označovanie, uvádzanie do obehu - tepelná úprava, podmienky zmrazovania. Hygienické požiadavky na prípravu a podávanie pokrmov a jedál v rámci zdravotných sociálnych služieb. Zásady prevádzkovej a osobnej hygieny v stravovacích zariadeniach. Hygienické zásady školského stravovania, hotelového a reštauračného stravovania. Rýchle metódy hodnotenia úrovne hygieny a sanitácie v stravovacích zariadeniach. Stanovenie kritických bodov v stravovacích zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ČAPLA, J. -- ZAJÁC, P. Hygiena výživy a stravovania: uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach spoločného stravovania. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 303 s. ISBN 978-80-552-1806-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 450

A
B
C
D
E
FX
17,6 %
19,8 %
22,4 %21,3 %14,2 %
4,7 %
Vyučujúci :
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: