Sylabus předmětu P15-0078-I - Vzorkovanie potravín (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0078-I
Názov predmetu:
Vzorkovanie potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra: 20 bodový test v 5 týždni a 20 bodový test v 10. týždni
Záverečná skúška: 60 bodový písomný test
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Vedieť aplikovať základné postupy vzorkovania jednotlivých druhov potravín a nápojov, ovládať tvorbu vzorkovacích plánov a typov vzorkovania, identifikovať chyby pri vzorkovaní, odhadovať rozptyly a hodnotenie kvality kontrolovaného celku, aplikovať rôzne zostavy vzorkovačov, správne používať nástroje pre statické a dynamické vzorkovanie, využívať normy a inú legislatívu pre vzorkovanie potravín a nápojov.
Stručná osnova predmetu:
Základné termíny z oblasti vzorkovania, základné druhy vzoriek a vzorkovania potravín a ich vzájomná väzba. Ciele a plán vzorkovania potravín, základné typy vzorkovania, chyby pri vzorkovaní potravín, uchovávanie a transport vzoriek potravín, dokumentácia k odberu vzoriek potravín. Vzorkovaný celok, ciele vzorkovania. Štatistické základy vzorkovania, heterogenita materiálu, chyba modelu vzorkovania, topografia vzorkovania, odberné zariadenia, neistoty výsledkov analýz. Vzorkovacie nástroje a zariadenia, nástroje pre statické a dynamické vzorkovanie potravín. Postupy a zariadenia pre úpravu vzoriek potravín. Normy a ďalšie legislatívne podklady pre vzorkovanie potravín. Požiadavky na akreditáciu vzorkovania. Špecifiká vzorkovania jednotlivých druhov potravín a nápojov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOLIAN, J. -- REMŽA, J. Vzorkovanie potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 143 s. ISBN 978-80-552-1386-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje iba v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

A
B
CD
E
FX
37,2 %22,3 %19,7 %
5,9 %
13,8 %
1,1 %
Vyučujúci :
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil:
Ing. Ľubomír Belej, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: