Sylabus predmetu P15-0104-B - Mikrobiológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0104-B
Názov predmetu:
Mikrobiológia
Stupeň štúdia: 1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 14 hodín
Cvičenia 39 hodín
individuálna práca 103 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú písané 2 písomné testy po 20 bodov (v prípade externého štúdia 1 test za 40 bodov) a záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie zápočtu z predmetu je potrebné získať 15 bodov zo 40 bodov z priebežných testov. Na získanie celkového hodnotenia A na skúške je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa po absolvovaní predmetu schopnosti aplikovať poznatky z cytologickej, morfologickej a fyziologickej aktivite mikroorganizmov v prostredí. Naučí sa základné princípy práce v mikrobiologickom laboratóriu. Prakticky si osvojí základné mikrobiologické techniky, prácu s optickým mikroskopom, meranie a počítanie buniek mikroorganizmov a sledovanie ich dôležitých metabolických produktov. Absolvent predmetu dokáže riešiť základné otázky z oblasti Všeobecnej mikrobiológie. Je schopný identifikovať a charakterizovať základne skupiny mikroorganizmov pomocou optického mikroskopu a bežných laboratórnych mikrobiologických techník.
 
Stručná osnova predmetu:
Morfologické, fyziologické a biochemické znaky vírusov, baktérií, mikroskopických húb, rias a prvokov. Základy systému mikroorganizmov. Výživa, rast a rozmnožovanie mikroorganizmov.Metabolizmus mikroorganizmov. Vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami navzájom. Význam mikroorganizmov v biogeochemických cykloch (C, N, S a P).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Javoreková-Maková, Mikrobiológia, 2016, ISBN 978-80-552-1552-5
Javoreková-Medo, Laboratórny manuál k predmetu mikrobiológia, 2.vyd., 2015, ISBN 978-80-552-1392-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 881

ABCD
E
FX
1,9 %
4,5 %8,4 %18,6 %50,2 %16,4 %
Vyučujúci :
Ing. Zuzana Barboráková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Juraj Medo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: