Sylabus predmetu P15-0104-B - Mikrobiológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Mikrobiológia 1. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Charakteristika a postavenie mikroorganizmov v živej prírode.
b.
Cvičenie: Zásady bezpečnosti a hygieny práce v mikrobiologickom laboratóriu. Zariadenie a vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikroskopovanie systémom homogénnej imerzie. Príprava preparátov v mikrobiologickom laboratóriu.

2.
Mikrobiológia 2. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Morfológia baktérií. Rozdelenie baktérií podľa tvaru a pohybu. Príprava mikroskopických preparátov. Mikroskopické pozorovanie základných tvarov eubaktérií v zmiešanej kultúre na prirodzených živných pôdach vo vitálnych a fixovaných preparátoch.

3.Mikrobiológia 3. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška:Nebunková organizmy, Charakteristika, rozdelenie a rozmnožovanie vírusov. Výskyt a ich význam a využitie v praxi.
b.Cvičenie: Zloženie bunkovej steny prokaryontov. Príprava preparátov Gramovým farbením (Escherichia coli a Bacillus mycoides). Systematika a charakteristika pozorovaných baktérií.

4.
Mikrobiológia 4. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Morfológia mikroskopických húb. Makroskopické a mikroskopické pozorovanie vláknitých húb (zástupcovia z rodov Mucor, Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Fusarium).

5.
Mikrobiológia 5. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Charakteristika prokaryotickej bunky. Rozmnožovanie a systém prokaryontov. Výskyt a ich význam a využitie v praxi.
b.
Cvičenie: Kvasinky - morfológia, spôsoby rozmnožovania, základy systému. Meranie veľkosti buniek Saccharomyces cerevisiae. Stanovenie počtu vitálnych buniek Saccharomyces cerevisiae (vitálny test).

6.
Mikrobiológia 6.týždeň (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Metódy priameho počítania mikroorganizmov - použitie Thomovej počítacej komôrky pri stanovení počtu buniek Saccharomyces cerevisiae Metódy nepriameho počítania mikroorganizmov s praktickým počítaním na rôsolovitých živných pôdach.

7.Mikrobiológia 7.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Eukaryotické mikoorganizmy.Riasy, prvoky a mikroskopické huby a hubám podobné organizmy. Základná charakteristika, systém, rozmnožovanie, ekologický význam a využitie v praxi.
b.Cvičenie: 1. Čiastkový test Živné pôdy, ich rozdelenie, zloženie, príprava a sterilizácia. Spôsoby očkovania živných pôd, metódy kultivácie mikroorganizmov.

8.
Mikrobiológia 8. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kvasné procesy a ich využitie. Etanolové, mliečne a maslové kvasenie. Mikroskopické pozorovanie pôvodcov mliečneho kvasenia (v jogurte). Kvantitatívne stanovenie kyseliny mliečnej v srvátke.

9.
Mikrobiológia 9. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Metabolizmus mikroorganizmov. Transport živín do mikrobiálnej bunky. Rozdelenie a charakteristika mikroorganizmov podľa zdrojov uhlíka a energie.
b.
Cvičenie: Stanovenie produkcie CO2 - konečného produktu respirácie a kvasných procesov v pôde použitím titračnej metódy. Vyhodnotenie vo vzťahu k pôdnej organickej hmote a obsahu dusíka v pôde.

10.Mikrobiológia 10. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Fixácia vzdušného dusíka symbiotickými nitrogénnymi baktériami. Mikroskopické pozorovanie pôvodcov azotfixácie (druhy rodu Azotobacter chroococcum, Clostridium pasteurianum). 2. Čiastkový test

11.
Mikrobiológia 11. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prvkové a látkové zloženie mikroorganizmov. Rast a rozmnožovanie mikroorganizmov- rastová krivka. Vplyv podmienok prostredia na mikroorganizmy.
b.
Cvičenie: Voda ako prostredie mikroorganizmov, zastúpenie mikroorganizmov vo vode a ich funkcie. Charakteristika siníc, rias, prvokov a ich ekologický význam. Pozorovanie a rodová identifikácia siníc a rias izolovaných z oblasti perifytonu povrchových vôd.

12.
Mikrobiológia 12. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Mineralizácia organických dusíkatých látok a) Kvantitatívne stanovenie amonizácie močoviny a bielkovín. b) Mikroskopické pozorovanie amonizačných baktérií.

13.Mikrobiológia 13. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Diskusia a opakovanie semestrálneho učiva, konzultácie pre študentov s ospravedlnenou absenciou počas semestra. Vyhodnotenie testov a oprava čiastkových testov. Po splnení podmienok udeľovanie zápočtov.
b.
Prednáška: Význam mikroorganizmov v kolobehu prvkov C, N, S, P.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: